KVKK Bilgi

KVKK Aydınlatma Metni

CLOUD TEKNOLOJİ BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Cloud Teknoloji Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.,(Şirket) veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek, sınıflandırılabilecektir.
Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız, bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Sizlere ait, kimlik (ad-soyad, TC. kimlik numarası, doğum yeri, cinsiyet), iletişim (adres, cep telefonu, e-posta adresi) ve Şirketimizle paylaştığınız diğer tüm kişisel verileriniz;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olarak kişisel verinizin işlenmesinin gerekli olması ve Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
o Tarafınızla imzalanan sözleşmeler kapsamında hizmetlerin sunulabilmesi,
o Şirketimizle aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkinin düzenlenmesi veya ifası,
o Şirketimizin sağladığı hizmetlerden kolaylıkla yararlanabilmenizin temin edilmesi,
o Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Şirketimizin/ işbirliği içerisinde olduğu / aracılık ettiği kuruluşlarca veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerin planlanması veya yürütülmesi amaçlarıyla;
Şirketimizin veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine ilişkin olarak;
o Şirketimizin faaliyetlerinin kendi iç düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
o Şirketimiz ürün ve hizmetleri ile beraber, operasyonel faaliyetlerinin, finansal veya muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
o Bilgi teknolojileri alt yapısının ve süreçlerinin oluşturulması, yönetilmesi veya denetimi,
o Sistem ve operasyonların güvenliğinin temini,
o Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
o Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Verilerin doğru ve güncel olmasının temini,
o Mevzuatın öngördüğü bilgi saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uyulması amaçlarıyla;
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
o Müşteri talep veya şikâyetlerinin takip edilmesi veya sonuçlandırılması
o Hukuki dava ve icra işlerinin planlanması, izlenmesi veya takip edilmesi amaçlarıyla;
Açık rızanızın varlığı halinde;
o Müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
o Ürün veya hizmetlerin pazarlanma süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması veya arttırılması süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Dijital veya diğer mecralarda pazarlama, tanıtım veya reklam aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Kampanya veya promosyon süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması veya yürütülmesi, amaçlarıyla işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Kişisel verileriniz; başta 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu olmak üzere diğer yasalar ve ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde onay ve/veya imzanızla düzenlenen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla yazılı veya sözlü olarak toplanabilecektir.
Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, internet sitemiz, Genel Müdürlük, Şirketimiz genel müdürlüğünün bulunduğu yerlerdeki güvenlik kameraları, internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, muhtelif sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI
İşlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla mevzuatın izin verdiği tüm gerçek ve tüzel kişilere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na, kişisel verileri almaya yetkisi bulunan tüm kamu otoritelerine, hizmet/destek/danışmanlık alınan kuruluşlara, KVKK’da yer alan hukuki sebeplere uygun şekilde aktarılabilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında Şirketimize başvurarak;
o Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
o Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
o Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
o Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
o 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
o Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
o İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
o Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
6698 sayılı KVKK‘nun 11. maddesi kapsamındaki talepleriniz için, kimliğinizi ve talebinizi içeren dilekçenizi “Sultan Selim Mah. Hümeyra Sk. Nef 09 Plaza 4. Levent B Blok No:121 Kağıthane, İstanbul” adresimize elden teslim edebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bununla birlikte, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bilgi@daha.net e-posta adresine iletebilirsiniz.
Adres: Sultan Selim Mah. Hümeyra Sk. NEF 09 Plaza 4.Levent B Blok No:7/121 Kağıthane, İstanbul
E-posta: bilgi@daha.net
Web: www.daha.net
Ticaret Sicil No: 759033-0
Mersis No: 0547054376400016