Hizmet Sözleşmeleri

Bu sözleşme ile daha.net’e ait olan https://www.daha.net adresli internet sitesinde belirtilen hizmetleri sağlayan daha.net ile Müşteri, sitenin ve bu site üzerinden satın alınabilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili aşağıda belirtilen madde ve koşulları kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri, siparişinin internet ortamında daha.net’e gönderilmesi ile bu sözleşmeye imza atmış sayılır. daha.net, Müşterinin siparişini kabul etmekle bu sözleşmeye imza atmış sayılır.
TARAFLAR
daha.net: Cloud Teknoloji Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. ifade eder.
Müşteri: Hizmet ve/veya hizmetlerden faydalanmak için başvurup Müşteri kaydı oluşturmuş kişi, kurum veya kuruluşu ifade eder.
Hizmetler: https://www.daha.net adresli internet sitesi üzerinden sunulan, satılan ve sağlanan servisler ve hizmetlerin tümünü ifade eder.
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
1.1. İş bu sözleşmenin konusu sitede belirtilen hizmetler ile ilgili karşılıklı hakların korunması ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.
1.2. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
2.ÜYELİK İŞLEMLERİ
2.1. Üyelik bilgileri, Müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Yapılan işlemlerde bu bilgiler kullanılacağından, Müşterinin bu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Bu konudaki olası bir hatanın mesuliyeti Müşteriye aittir.
2.2. Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış kimlik beyanında bulunan Müşteri, gerçek kimlik veya iletişim bilgilerini sağlayana kadar daha.net bu Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma hakkını saklı tutar.
2.3. Müşteri, kendisine daha.net tarafından sağlanan her tür üye bilgisi, şifre ve parolanın güvenliğinden kendisi sorumludur. Bu şifre ve parolaların 3. kişilerin eline geçmesi durumunda doğabilecek zararlardan daha.net sorumlu tutulamaz.
2.4. daha.net’te kayıtlı Müşteri hesapları üzerinde ihtilafa düşen taraflar durumu kendi aralarında çözmelidir. daha.net gerekli gördüğünde hesabın gerçek sahibini teşhis edebilmek için hesabı ve hesaba bağlı hizmetleri duraklatmak ve taraflardan resmi belge yahut bu hususta verilmiş bir mahkeme kararı talep etmek hakkına sahiptir. Bu araştırmalar ya da tarafların ortak beyanı ya da yargı mercii kararı doğrultusunda daha.net anlaşmazlık konusu hesabı gerçek hak sahibine aktarır.
3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. WEB SİTESİNİN İÇERİĞİ VE YAYINI
3.1.1. Müşteri, kendisine tahsis edilen disk bölümlerinde ve/veya veritabanlarında barındırdıkları veri ve içeriklerden kendisi sorumludur.
3.1.2. daha.net, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış olan uluslararası sözleşmelere ve ulusal ve uluslararası fikir, sanat eseri, patent ve marka haklarına muhalefet eden müzik notası, kitap, e-kitap, mp3 ve çeşitli video formatları gibi her tür formattaki yazı, ses, kısmi kod içeren ya da tam sürüm olarak her tür program ve görüntü verilerinin eser sahibinin izni olmaksızın kamuya dağıtılmasına ve Müşteriye ayrılan disk alanında bulundurulmasına müsaade etmemektedir.
3.1.3. daha.net, yukarıda tanımlandığı şekilde bir veri tespit ettiğinde Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma veya bu hizmetleri tamamen iptal etme hakkına sahiptir.
3.1.4. Müşterinin kendisine ayrılan disk bölümünde ya da sunucuda ya da sanal sunucuda ya da veritabanında çalıştırdığı uygulama ya da programların, diğer Müşterilerle paylaştığı hizmetleri sabote etmesi durumunda, daha.net diğer Müşterilerin zarar görmemesi için, Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.
3.1.5. Üzerinde herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmiş internet sitelerinin yayını Müşteriye haber verilmeksizin durdurulabilir. Güvenlik açığı sürdüğü sürece daha.net hizmeti devam ettirmeme hakkına sahiptir. İnternet sitesindeki yayınlar; İnsan onuruna, temel hak ve hürriyetlere saygılı olmalıdır. Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlakî gelişimini zedeleyecek türden içeriklere yer vermemelidir. Ailenin huzur ve refahını sağlayan hususlara zarar verecek nitelikte olmamalıdır. Kişileri, uyuşturucu madde bağımlılığı, fuhuş, müstehcenlik ve kumar gibi kötü alışkanlıklara teşvik edici olmamalıdır. Ayrıca 3. Şahıslara, kişilik haklarını ihlal eden internet yayınlarının içeriklerinden dolayı cevap ve düzeltme hakkı sağlanıyor olmalıdır.
3.1.7. daha.net hiçbir açıklamaya yahut başvuruya gerek kalmaksızın içeriği aşağıdaki konulardan herhangi birisine giren yayınları Müşteriden onay almaya gerek kalmaksızın kaldırma hakkını haizdir.
İntihara Yönlendirme,
Çocukların cinsel istismarı,
Uyuşturucu ve yanıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,
Sağlık için tehlikeli madde temini,
Müstehcenlik,
Fuhuş,
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama,
5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanunda yer alan suçlar.
3.2. E-POSTA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER daha.net e-posta sunucularının, 3. kişilerin e-posta adreslerine istenmeyen, rahatsız edici veya reklam içerikli yığınsal e-posta gönderilmesi maksadı ile kullanılması yasaktır. daha.net şikayet, diğer bildirimler veya uyarı sistemleri doğrultusunda, istenmeyen, rahatsız edici, reklam içerikli yığınsal (spam) e-posta gönderimi tespit ettiğinde Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını haizdir.
3.3. GİZLİLİK
3.3.1. Müşterilere ait demografik bilgiler sitenin reklam verenleriyle paylaşılabilir, bu paylaşım Müşterilerin kişisel bilgilerinin aktarılmasını içermez.
3.3.2. daha.net, Müşterilerine herhangi bir hizmeti (ödeme altyapısı vb) üçüncü bir taraf aracılığıyla sunduğu takdirde o hizmetin gerçekleşmesi için gerekli bilgiler üçüncü tarafa iletilir. Söz konusu taraf, bu bilgiyi hizmetin gerçekleştirilmesi dışında bir amaçla kullanamaz. Kullanır ise bundan dolayı daha.net’e sorumluluk yüklenemez.
3.3.3. İş bu sözleşme ile daha.net, hizmet verdiği bütün kişi, kurum, kuruluş ve markaları diğer projelerinde referans olarak gösterebilir ve/veya referans gösterdiği kurum ve kuruluşları kendi web sitesi üzerinde yayınlayabilir. Referans olarak ifşa olmak istemeyen kişi, kurum veya kuruluşların bu konuda daha.net Müşteri Hizmetlerine bildirim yapmaları gerekmektedir.
3.3.4. daha.net’in internet sitesinden başka sitelere linkler vardır. daha.net, bu siteden link verilen diğer sitelerin içeriğinden ve gizlilik politikalarından sorumlu değildir.
3.4. YEDEKLEME
Müşterilerin verilerinin yedekleme ve saklama yükümlükleri Müşteriye aittir. daha.net Müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen daha.net hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan daha.net sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece Müşterinin sorumluluğundadır.
3.5. SAİR HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
3.5.1. daha.net, Müşteri’nin sipariş olarak ilettiği ve ücretini ödediği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile daha.net ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt etmiş sayılır.
3.5.2. Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra daha.net, Müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol paneli, ftp, sql ve e-posta Müşteri adları ve şifrelerini Müşteriye iletecek ve bu şekilde hizmet başlamış olacaktır.
3.5.3. Müşteri aldığı hizmet dahilinde daha.net tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, daha.net tarafından kendisine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak verilen hizmetleri, ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz ya da satamaz.
3.5.4. Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bunu yapar yahut yapmaya teşebbüs ederse oluşabilecek her tür zararı ve/veya tazminat talebini karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
3.5.5. Müşteri aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve bunları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.5.6. Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-posta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm uygulama ve yaptığı her tür işlemden kendisinin sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu şahsen kendisinin üstlendiğini kabul eder. Bu konuda doğabilecek sorunlardan daha.net’e doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir kusur atfedilemez, zarar tazmini istenemez.
3.5.7. daha.net, sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya Müşteri tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. daha.net Müşteri hesabını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya daha.net’in kendi veya Müşterilerinden herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. daha.net hukuka aykırılık teşkil eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren Müşteriye haber vermeden Müşteri hesabını ve/veya sunucularda olan dosyaları silme hakkına sahiptir.
3.5.8. daha.net, sağladığı hizmetin içerisinde bulunan Müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-posta ile kullanılan herhangi bir veriden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz. daha.net hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybı, daha.net in kasıtlı aktif eyleminden kaynaklanmadığı sürece kusur ya da ağır kusur gibi sebeplerle daha.net’e sorumluluk yüklenemez.
3.5.9. Müşteri’nin yayınladığı içeriğin hukuka aykırı olması halinde kendisine ilgili kişiler ve Resmi Makamlarca yapılacak ilk bildirimin ardından daha.net, Müşteriden onay almaksızın yayınlanan içeriği kaldırmaya, içeriği engellemeye yahut Müşteri hesabını ve sunucularda olan dosyaları silmek hakkına sahiptir.
3.5.10. Müşteri iradesi ve talebi doğrultusunda yayınlanan içerik nedeniyle, üçüncü kişilerin; haklarının ihlal edildiği iddiası ve içeriğin yayından kaldırılmasına dair taleplerini dahaNet’e herhangi bir yazılı başvuru ile iletmeleri halinde daha.net, yapılan başvurunun ciddiyetini ve haklılığını sorgulama yükümlülüğü bulunmaksızın ancak hiçbir şekilde bu hakkından ve yükümlülüğünden feragat ettiği anlamına gelmeksizin içeriği yayından kaldırma ve iddia sahibi üçüncü kişinin hazırladığı içeriği 7 (yedi) gün süreyle yayınlama hakkını haizdir.
3.5.11. daha.net sunucularında yasal olmayan her türlü içerik ve dosyaları bulundurmak yasaktır.
3.5.12. Müşteri daha.net üzerinden aldığı, kullandığı, kiraladığı bütün yer sağlama hizmetlerinde kullanacağı Microsoft yazılımlarının lisanslamasını daha.net üzerinden yapmak mecburiyetindedir. Aksi davranışlardan Müşteri sorumludur.
3.5.13. Bütün daha.net Müşterileri bir önceki paragrafta bahsedilen uygulama gereği kullandıkları Microsoft yazılım ve ürünleri çerçevesinde https://www.daha.net/microsoft-end-user-license-agreement.htm adresindeki Microsoft Son Müşteri sözleşmesini kabul etmiş sayılır.
3.5.14. Müşteri kesinlikle daha.net sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve ağ kaynakları), daha.net’in diğer Müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda daha.net Müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktirde daha.net, Müşterinin sözleşmesini ücret iade yükümlülüğü olmaksızın fesih etme hakkına sahiptir. Ayrıca limit aşımından dolayı Müşteriden ek hizmet bedeli talep edilebilir.
3.5.15. daha.net, sağladığı hizmetlere ilişkin, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte” belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere aynı yönetmelikte belirlenmiş süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla mükelleftir.
3.5.16 daha.net’in bayileri (reseller) vasıtasıyla üyelik kaydı yapanlar daha.net açısından dolaylı müşteridir. Dolaylı müşteriler daha.net’ten hiçbir hak talep edemez ve daha.net’e karşı hiçbir talep hakları yoktur. Dolaylı müşteriler, hizmetlerinin ücretlendirilmesi, kendilerine teknik destek verilmesi ve karşılaşabilecekleri bu ve bunu dışındaki tüm olaylarda tek muhataplarının bayii olduğunu kabul ederler.
4.ALAN ADI TESCİLİ
4.1. daha.net, Müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen alan adının sahibi Müşteridir. daha.net bu konuda Müşterinin talepleri doğrultusunda alan adı üzerinde işlem yapabilecektir. daha.net Müşteri tarafından alan adı üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer talep edilirse bunu en kısa sürede yapacaktır.
4.2. Havale taahhüdü ile oluşturulan siparişlerin dekont doğrulamasından kaynaklanabilecek gecikmelerden dolayı ya da Sanal POS uygulaması sırasında doğabilecek aksaklıklardan dolayı ya da ödeme havale ya da sanal POS uygulaması üzerinden yapılmasa bile alan adı kök veritabanlarının güncelleme periyodundan dolayı ICANN kaynaklı olarak, sipariş edilen alan adı daha.net tarafından tescil edilemez ise Müşteriye ücret iadesi yapılır. Bu sorundan dolayı daha.net mesul tutulamaz.
4.3. daha.net alan adlarını ICANN lisansı sahibi firmalar üzerinden kaydettirmektedir. Bu firmalardan ya da ICANN sisteminden doğacak aksaklıklardan dolayı daha.net sorumlu tutulamaz.
5.SSL İLE İLGİLİ HUSUSLAR
SSL Sertifikalarının, kurulumunda veya Müşterinin kendi bilgisayarı üzerinde oluşturduğu özel anahtarını silmesi gibi durumlarda ve buna benzer kullanıcı hataları sebebiyle SSL sertifikası kullanılamaz hale gelir ise daha.net bu hatayı gidermek için Müşteriye yardımcı olur ancak hata giderilemez ise sorumluluk Müşteriye aittir.
6.ADWORDS DENEME KUPONU KULLANIM ŞARTLARI
Deneme kuponunun kullanımı şu kayıt ve şartlara bağlıdır: deneme kuponu, sadece adwords.google.com.tr adresi üzerindeki çevrimiçi kayıt işlemini tamamlamış, hesabını kupon kodu girildiği tarihten en fazla 14 gün önce oluşturmuş ve fatura adresi Türkiye’de olan yeni AdWords Müşterileri için geçerlidir. Bir AdWords Müşterisi sadece bir deneme kuponu kullanabilir. Google AdWords’ün ve deneme kuponunun kullanılması, söz konusu hesaptaki reklamların onaylanmasına, geçerli bir şekilde kayıt yapılmasına ve şu anda yürürlükte olan Reklamcılık Şartlar ve Koşulları’nın kabul edilmesine bağlıdır. Kupon değeri, kupon kodunuzu ve faturalandırma tercihlerinizi hesabınıza girmenizi takiben yeni AdWords hesabınıza otomatik olarak işlenecektir. Eğer Faturalandırma Tercihleri’nde sonradan ödeme yöntemini seçerseniz, hesap etkinleştirme ücreti, kupon kodu hesabınıza işlenmeden önce bu kodun değerinden düşülecektir. Eğer önceden ödeme yöntemini seçerseniz, kupon değeri hesabınıza işlenmeden önce hesabınızı aktif hale getirmek için minimum bir ilk ödeme gerçekleştirmeniz gerekir; hesap etkinleştirme ücreti de bu ilk ödemenizden alınır. Kupon değerini aşan her türlü reklamcılık masrafı için ücretlendirilirsiniz. Tahakkuk edebilecek bütün vergilerden de Müşterinin kendisi sorumludur. Eğer kupon değerini kullandıktan sonra daha fazla harcamada bulunmak istemiyorsanız, hesabınızı takip etmeli ve kupon değerini tam anlamıyla tüketmenizden önce ya da tüketir tüketmez kampanyanızı durdurmanız ya da silmeniz gerekmektedir. Deneme kuponu bir başkasına devredilemez, satılamaz ya da takas edilemez. Eğer Google AdWords hesabınız, Deneme kuponunuzun verildiği para biriminden başka bir para birimine sahipse, kredinin gerçek tutarı döviz kuru dalgalanmalarına tabi olabilir. Google hesabınızın oluşturulmasıyla ilgili sizinle kuponunuzu almak için sağladığınız iletişim bilgileri üzerinden bağlantıya geçebilir. Deneme kuponu teklifi, Google Ireland Limited ve/veya ülkenizde AdWords hizmetini sunan bağlı bir şirket tarafından herhangi bir sebeple ve herhangi bir zamanda değiştirilebilir ya da geri alınabilir. Deneme kuponu teklifi, kuponunuzu içeren medyanın ilk basıldığı tarihten 3 ay sonra sona erer. Fiili son kullanma tarihi ise kuponun üzerinde belirtilir. Kanunlarca yasaklanması ya da kısıtlanması durumunda kupon geçersizdir. Google ve AdWords, Google Inc ticari markalarıdır; ABD ve diğer ülkelerde kayıtlıdır. Bu deneme kuponunu kullanabilmeniz için, bu şartlar ve koşulları kabul etmeniz gerekmektedir. Tüm kayıtlı Müşteriler, Hizmet Sözleşmemizi ve buna bağlı olarak Hizmet Politikalarımızı okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
7.SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH
7.1. İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından daha.net’e ulaşması ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
7.2. Sözleşme süresi Müşteri’nin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.
7.3. Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar (ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır).
8.ÜCRET VE ÖDENMESİ
8.1. daha.net tarafından gönderilen faturalara, herhangi bir anlaşmazlık halinde fatura sahibi tarafından 8 gün içinde yazılı olarak itiraz edilmelidir. Aksi durumlarda fatura aynen kabul edilmiş sayılır.
8.2. Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılıp toplam miktar ile belirtilerek Müşteri’nin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler daha.net tarafından bildirilecektir.
8.3. Müşteriye verilen hizmetler karşılığı olarak Müşterinin ödeyeceği ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve Müşteri’ye bildirilerek tahsilat gerçekleştirilir.
8.4. daha.net önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri fiyat ve tarifelerdeki olası değişiklikleri kabul ettiğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.5. Ücret fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.
8.6. Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonuna kadar; sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından çekilir. Kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise Müşteri, ücreti, iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına veya daha.net’e elden ödemekle yükümlüdür.
8.7. Ödemenin gecikmesi durumunda daha.net kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar
8.8. daha.net, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ya da kredi kartı ile ödeme talimatı olan Müşteri’lerde provizyon sorunu olursa bu sorun giderilene kadar ilgili hizmeti durdurma hakkına sahiptir. Ödeme sorununun devamı süresince Müşteri adına e-posta, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-posta hesapları bloke edilerek gelen e-postalar geri çevrilir.
8.9. Yenileme durumunda, son ödeme tarihinde ödemesi yapılmamış hizmetler 7 (yedi) gün içinde askıya alınır, ödeme hala yapılmaz ise 15 (onbeş) gün sonra yedekleriyle beraber sunuculardan tüm veriler (e-postalar, veritabanları, dosyalar ve diğer tüm veriler) silinir. Bu durumda Müşteri daha.net’e kusur izafe edemez. Sorun 7 (yedi) günden fazla sürdüğünde daha.net sorunun giderilmesini beklemeden sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
8.10. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri istemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
8.11. Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.
8.12. Sözleşmenin sona erme süresinden önce Müşteri tarafından feshedilmesi halinde Müşteri, sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretin 1/2 sini defaten ve peşin olarak daha.net’e ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
8.13. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda daha.net kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %5 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
8.14. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için daha.net’in dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %5 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %20’si kadar cezai şart, %10’u kadar Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
8.15. Müşteri, daha.net’in iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde, daha.net’in İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almak için teminat ödemesine gerek olmadığını ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendisi tarafından daha.net’e ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
8.16. Müşterinin satın aldığı hizmet herhangi bir nedenden ötürü saldırıya maruz kalıyor ve bu sebeple daha.net’in Müşteriye hizmet vermesi zorlaşıyor ya da imkansız hale geliyor ise, daha.net hizmeti iptal etme ve tahsil ettiği ücreti geri ödememe hakkını saklı tutar.
9.İLETİŞİM VE BİLGİ ADRESLERİ
9.1. Taraflar, konusu işbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
9.2. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat, tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır. daha.net’in internet sitesinden adres değişikliğine dair yapacağı duyuru yazılı bildirim sayılır.
9.3. daha.net sözleşme süresi içinde Müşteriye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihte yasal anlamda tebellüğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
10.KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, daha.net’in defter ve bilgisayar kayıtlarının, tarafların göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerden daha.net tarafından muhafaza edileninin, daha.net ile Müşteri arasında geçen telefon görüşmesi kayıtlarının, Müşterinin internet ortamında yaptığı ve daha.net’in bilgisayarlarında yedeklenmiş kayıtlarının, Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda; daha.net işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, daha.net için gecikme, eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için herhangi bir nam altında daha.net’ten tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, yazılımdan kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricindeki olaylar olarak yorumlanacaktır.
12.SON HÜKÜMLER
12.1. daha.net’e, www.daha.net, telefon, e-posta ve diğer iletişim yolları ile hakaret, küfür, tehdit ve aşağılayıcı ifadelerde bulunan Müşterilerin üyelikleri iptal edilir. Bu durumdaki Müşterilere ücret iadesi yapılmaz. daha.net bu müşteriler aleyhinde suç duyurusunda bulunma hakkını da saklı tutar.
12.2. Bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
12.3. daha.net sadece Türkiye sınırları içindeki müşterilere hizmet sunmaktadır. Türkiye dışındaki yabancı ülkelere satış yapmayacaktır.
12.4. daha.net ilgili yönetmelikle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini internet sitesinde müşterilerin ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.
12.5. DAHA.NET şu ülkelerde yerleşik müşterilere hizmet vermemektedir: Belarus, Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan, Suriye ve zaman zaman DAHA.NET in ihracat lisansı (izni) sağlamasını talep edebilecek, Kabul Edilebilir Kullanım Şartları çerçevesinde ihracat kontrolü ve/veya yaptırımlar dahil ancak bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla geçerli yerel mevzuatları (yasa/kanun) gereği izin ya da diğer onayları talep edebilecek başka ülkeler.Müşteri olarak siz; (a) iş yapılan taraf olduğunuzu, (b) yargı çevresinde yerşelikolduğunuzu, ve (c) faaliyette bulunan taraf olduğunuzu beyan ve garanti ettiğinizi ve şu kadar ki DAHA.NET’in ihraç lisansı alma, izin ya da herhangi bir onay ve/veya Kabul Edilebilir Kullanım Şartları çerçevesinde uygulanacak herhangi bir yaptırımı sağlaması/temin etmesi gerekmemektedir. Ayrıca, DAHA.NET’in düzenli aralıklarla durum izlemeye yetkili tek otorite olduğunu ve şayet DAHA.NET tarafından, herhangi bir zamanda, beyan ve teminatların ihlalinin tespiti halinde, DAHA.NET’in sağladığı hizmet ya da hizmetlerini yazılı ön bildirimsiz olarak anında fesh etme/sonlandırma yetkisine/hakkına sahip olduğunu, ve böyle bir durumda hesabınızda kalan borcunuzun tamamını ödemeyi kabul ettiğiniz konusunda anlaşmış bulunuyorsunuz.
13.YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14.YÜRÜRLÜK
daha.net’e ait web sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. daha.net, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, MÜŞTERİ tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.